شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید، در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی سازمانها، تعداد 40 عدد بنر سقفی با عبارات انگیزشی در فضای نمایشگاهی سالن 5 (سالن ملل) نصب نمود.

Banian-CSR-Designs (1)
Banian-CSR-Designs (10)
Banian-CSR-Designs (11)
Banian-CSR-Designs (12)
Banian-CSR-Designs (13)
Banian-CSR-Designs (14)
Banian-CSR-Designs (15)
Banian-CSR-Designs (2)
Banian-CSR-Designs (3)
Banian-CSR-Designs (4)
Banian-CSR-Designs (5)
Banian-CSR-Designs (6)
Banian-CSR-Designs (7)
Banian-CSR-Designs (8)
Banian-CSR-Designs (9)


Banian-CSR-Photos (1)
Banian-CSR-Photos (10)
Banian-CSR-Photos (11)
Banian-CSR-Photos (12)
Banian-CSR-Photos (13)
Banian-CSR-Photos (14)
Banian-CSR-Photos (16)
Banian-CSR-Photos (2)
Banian-CSR-Photos (3)
Banian-CSR-Photos (4)
Banian-CSR-Photos (5)
Banian-CSR-Photos (6)
Banian-CSR-Photos (7)
Banian-CSR-Photos (8)
Banian-CSR-Photos (9)