طی مراسمی تقدیر از برگزارکنندگان برتر رویدادهای نمایشگاهی در بخش خارجی که در بازاریابی و جذب شرکتهای خارجی از جهات کمی و کیفی، اقدامات موثری را بعمل آورده اند، با حضور جناب آقای بی آزار معاون محترم نمایشگاهی و سرکار خانم رزاق زاده مدیر محترم نمایشگاههای داخلی در محل دفتر معاونت نمایشگاهی برگزار گردید. در این مراسم شرکت های نمایشگاهی پالار سامانه ، پادنوین، بانیان امید و مدیریت راهکار تجارت کوشا به ترتیب به عنوان برترین های مجریان نمایشگاهی در زمینه جذب مشارکت متراژ ارزی سال 1401 معرفی گردیدند.